ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten van korte termijn of lange termijn tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

ARTIKEL 2 – VOORWERP

ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN RENTING EN VERHUUR OP LANGE TERMIJN

2.1. De verhuurder verhuurt aan de huurder het materieel beschreven in de bijzondere voorwaarden van onderhavig contract.

ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN FINANCIERINGSHUUR ( LEASING )

2.2. De verhuurder stelt aan de huurder het materieel ter beschikking beschreven in de bijzondere voorwaarden van onderhavig contract. Overeenkomstig artikel 1 van het K.B. nr. 55 d.d. 10/11/1967 werd dit materieel speciaal door de verhuurder aangekocht met het oog op financieringshuur aan de huurder, en dit volgens de aanduidingen van deze laatste.

Het materieel zal uitsluitend bestemd zijn voor beroepsdoeleinden van de huurder.

ARTIKEL 3 – CONTRACTSLUITING – OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Onderhavig contract komt tot stand op datum van ondertekening door de huurder.

Het contract wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het dossier door het kredietcomit  van de verhuurder en onder de opschortende voorwaarde dat alle contractuele voorziene waarborgen (hoofdelijke borgstelling, bankwaarborg, waarborg in speci n, enz…) ter beschikking van de verhuurder worden gesteld.

ARTIKEL 4 – DUUR

4.1. Het contract is afgesloten voor de duur bepaald in de bijzondere voorwaarden. De uitvoering van het contract neemt een aanvang op de datum waarop het gehuurde materieel ter beschikking van de huurder wordt gesteld. Vanaf deze datum zullen de huurprijzen en de bijzondere uitgaven verschuldigd zijn.

4.2. De verhuurder verbindt er zich toe het gehuurde materieel zo spoedig mogelijk te leveren. In geval het gehuurde materieel niet geleverd is op de voorziene datum, zal de uitvoering van dit contract uitgesteld worden tot de datum van de werkelijke levering, zonder dat de huurder wegens deze vertraging enig verhaal kan uitoefenen tegen de verhuurder.

4.3. De huurder zal het gehuurde materieel ten zijnen laste in ontvangst nemen op de leveringsdienst van de verhuurder of op een door de verhuurder aangeduide plaats en dit binnen de acht kalenderdagen volgend op de uitnodiging hem toegestuurd door de verhuurder. De levering zal bevestigd worden door een proces-verbaal , door beide partijen ondertekend, waarin vastgesteld wordt dat het gehuurde materieel in perfecte staat is en overeenstemt met de vraag van de huurder.

4.4. Dit contract kan niet door stilzwijgende hernieuwing verlengd worden.

ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN FINANCIERINGSHUUR ( LEASING )

4.5. De duur van het contract stemt overeen met de vermoedelijke economische gebruiksduur van het gehuurde materieel overeenkomstig het K.B. nr. 55 d.d. 10/11/1967.

ARTIKEL 5 – PRIJS

5.1. De maandelijkse huurprijs en de maandelijkse bijkomende kosten zijn vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en zijn vooruit betaalbaar door storting op de bankrekening van de verhuurder.

5.2. In geval van wijziging van de verkoopprijs van het voertuig tussen de datum van ondertekening van huidig contract en de werkelijke datum van terbeschikkingstelling van het voertuig, is de verhuurder gerechtigd de huurprijs, het bedrag van de huurwaarborg en de verzekeringspremie voorzien in de bijzondere voorwaarden, in verhouding aan te passen.

5.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Op ieder, niet op zijn vervaldag betaald bedrag zal de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 1,5 x de wettelijke interest.

Geen enkele klacht of geschil van welke aard ook schorst de verplichting op tot betaling.

Bij niet-bruikbaarheid van het gehuurde materieel, om welke reden ook (onder meer, doch niet uitsluitend: diefstal, ontvreemding, beschadiging, averij, staking of oproer, herstelling of onderhoud, gebrek aan bruikbaarheid, technische gebreken), mag de huurder geen vermindering van de huur noch vergoeding eisen.

5.4. Alle huidige en toekomstige belastingen en taksen van welke aard ook, die verschuldigd zijn uit hoofde van onderhavig contract of die rechtstreeks of onrechtstreeks op het gehuurde materieel geheven zouden worden, alsook elke geldelijk gevolg van ieder wijziging van het fiscaal regime, vallen ten laste van de huurder.

5.5. Alle boetes, geldstraffen en kosten van welke aard ook, opgelopen naar aanleiding van het gebruik of van het in bezit hebben van het gehuurde materieel, komen uitsluitend ten laste van de huurder. Indien, conform de toepasselijke wetgeving, deze boetes of geldstraffen bij de verhuurder kunnen worden ge nd, of indien de verhuurder enige aansprakelijkheid, zelfs een objectieve, draagt omwille van het gebruik dat van het gehuurde materieel wordt gemaakt, zal de huurder gehouden zijn de door de verhuurder betaalde boetes of geldstraffen terug te betalen. De huurder verbindt er zich toe alle schade of verlies van welke aard ook, te wijten aan de verbeurdverklaring van het gehuurde materieel aan de verhuurder te vergoeden.

5.6 In geval van een pro–rata afrekening bij elk soort huurcontract, zal de factuur opgemaakt worden volgens de regel 1 maand = 30 dagen.

ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN FINANCIERINGSHUUR

5.6. De huur is zodanig vastgesteld dat de waarde van het gehuurde materieel volledig afgeschreven wordt over de in het contract bepaalde huurtijd conform het KB.Nr. 55 d.d. 10/11/1967.

ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN RENTING EN VERHUUR OP LANGE TERMIJN

5.7. Het maximum aantal af te leggen kilometers en de prijs voor bijkomende kilometers is eveneens vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

5.8. De huurder deelt op de laatste dag van de contractuele bepaalde termijn in de bijzondere voorwaarden, de kilometerstand mee. Bij overschrijding van het aantal contractueel vastgelegde kilometers in de bijzondere voorwaarden, zal de afrekening gemaakt worden conform de voorwaarden in de bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 6 – GEBRUIK

6.1. Het gehuurde materieel is bestemd voor de beroepsdoeleinden van de huurder en dient voor de uitbating van de huurder bestemd te blijven.

6.2. De huurder is ertoe gehouden alle wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven en te doen naleven door zijn aangestelden, mandatarissen, en alle andere personen waarop hij een beroep doet of waarvoor hij aansprakelijk is.

Alle nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet respecteren van deze bepalingen vallen uitsluitend ten laste van de huurder. Aldus zullen alle straffen, boeten en kosten van welke aard ook, ingevolge overtredingen, uitsluitend ten laste vallen van de huurder, die er zich toe verbindt deze onmiddellijk te vereffenen. Alleen de huurder is strafrechtelijk aansprakelijk voor de overtredingen die hij of zijn aangestelden begaan. Het gebruik van het gehuurde materieel zal overeenstemmen met de wetgeving omtrent het vervoer van goederen en personen door bemiddeling van gehuurde goederen.

De huurder zal ervoor zorgen te beschikken over de wettelijke vergunningen, o.a. voor vervoer voor rekening van derden, en verbindt er zich toe aan de verhuurder zijn vergunningsnummer(s) mede te delen.

6.3. De huurder zal er zich van verzekeren dat het gehuurde materieel beantwoordt aan de door de wetgeving vereiste technische voorwaarden voor dat type materieel.

De verhuurder en/of de door hem aangestelde personen zullen te allen tijde toegang hebben tot de onderneming van de huurder en het gehuurde materieel mogen nazien waar het zich ook bevindt.

6.4. Het is de huurder verboden het gehuurde materieel onder te verhuren, het uit te lenen, het in pand te geven of er zich onder eender welke andere vorm van te ontdoen, het definitief uit te voeren, het te gebruiken voor deelneming aan renwedstrijden, snelheidsproeven of andere mogelijke wedstrijden van welke aard ook.

6.5. De huurder dient het gehuurde materieel te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de verzekeringspolis en zich te onthouden van alle handelingen of gedragingen die de schorsing of het verval van de verzekeringsdekking tot gevolg kunnen hebben.

ARTIKEL 7 – VERZEKERDE GEBRUIKER

7.1 De huurder verbindt er zich toe het gehuurde materieel volgens zijn bestemming en met voorzichtigheid als een goede huisvader te gebruiken. Het gehuurde voertuig zal slechts bestuurd worden door ervaren bestuurders, die houder zijn van een geldig rijbewijs. Het voertuig zal in geen geval bestuurd mogen worden door de huurder of zijn aangestelden wanneer zij onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn of wanneer er een medisch beletsel is dat zij een voertuig besturen.

7.2 Het is voor geen enkele persoon die niet vermeld staat op de verhuurovereenkomst, toegelaten om het voertuig te besturen. Geen enkel persoon mag dit voertuig besturen die geen permanent geldige en blijvende identiteitskaart en rijbewijs kan voorleggen. De bestuurder dient aan de voorwaarde te voldoen dat de bestuurder ouder is

dan 24 jaar en het rijbewijs reeds 3 jaar in zijn bezit is. Indien U een onbevoegd persoon met het voertuig laat rijden, wordt dit beschouwd als een inbreuk op de Algemene Huurvoorwaarden en zal U voor alle eventuele gevolgen aansprakelijk worden gesteld, met inbegrip van de aansprakelijkheid ten aanzien van MABI voor de schade veroorzaakt door Uzelf en/of een onbevoegd bestuurder.

In zo’n geval zal U noch de onbevoegde bestuurder gedekt zijn door de dekkingen aangeboden door MABI. Geen enkele verzekeringsdekking is dus in dit geval van toepassing.

7.3 In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurders of huurders, zal de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, niettegenstaande er zelfs een afkoopsom en/of verzekering werd overeengekomen.

De huurder en de opgegeven bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten. (Artikel 7)

ARTIKEL 8 – EIGENDOM

8.1. Het is uitdrukkelijk door de huurder erkend, dat het gehuurde materieel de eigendom is en blijft van de verhuurder. Een eventuele inschrijving van het voertuig op naam van de gebruiker doet geen afbreuk aan dit artikel.

8.2. De huurder verwerft geen enkel recht, titel of belang op het gehuurde materieel, tenzij een gebruiksrecht, volgens de beperkingen van huidig contract en naleving van de wetgeving en de reglementen.

8.3. De huurder zal de verhuurder in kennis stellen van de plaats waar het gehuurde materieel zich bevindt en van iedere wijziging ter zake. Indien de huurder geen eigenaar is van het onroerend goed waar het gehuurde materieel zich bevindt, of indien hij ophoudt er eigenaar van te zijn tijdens de duur van het contract, dan verbindt hij er zich

toe de eigenaar van het onroerend goed in kennis te stellen dat het gehuurde materieel hem niet toebehoort., en het dus niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld in artikel 20 – 1  van de wet van 16/12/1851. Dezelfde kennisgeving dient gedaan te worden aan de eventuele houder van een pand of handelszaak of van een landbouwvoorrecht. De huurder zal ten opzichte van de verhuurder moeten bewijzen dat deze verplichtingen nagekomen werden; hij zal ten dien einde aan de verhuurder een kopij van het verzonden aangetekend schrijven alsmede het origineel van het ontvangstbewijs van de aangetekende zending overmaken.

8.4. De huurder geeft zijn akkoord , dat de verhuurder op duidelijke wijze op het gehuurde materieel   n of meerdere plaatjes of andere vorm van identificatie overbrengt, vermeldend dat het gehuurde materieel de eigendom is van de verhuurder.

Hij verbindt er zich toe de plaatjes nooit weg te nemen en het in geval van beschadiging te herstellen en zo nodig te vervangen.

ARTIKEL 9 – AFSTAND VAN RECHTEN

De huurder mag zijn rechten tegenover de verhuurder niet afstaan of overdragen, noch geheel, noch gedeeltelijk. De verhuurder mag zijn rechten tegenover de huurder aan een derde afstaan of overdragen.

ARTIKEL 10 – ONGEVAL, BESLAG, DIEFSTAL, OPEISING

De huurder is ertoe gehouden de verhuurder onmiddellijk te verwittigen per aangetekend schrijven wanneer:

1) een derde beslag legt op het gehuurde materieel of bewarende maatregelen zou nemen betreffende dit materieel; in dergelijke gevallen zal de huurder aan de beslagleggende partij betekenen dat het materieel de verhuurder toebehoort;

2) het materieel geheel of gedeeltelijk betrokken is bij een ongeval dat lichamelijke of materi le schade zou veroorzaakt hebben;

3) het materieel in het geheel of gedeeltelijk opge ist, gestolen of beschadigd wordt.

De huurder is verantwoordelijk voor iedere schade welke de verhuurder zou berokkend worden en welke zou voortspruiten uit het niet naleven van deze verplichtingen of uit een laattijdige betekening.

ARTIKEL 11 – CONTRACTBREUK

De verhuurder kan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een einde stellen aan het contract of het contract opschorten door een eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief aan de huurder :

1) indien de huurder niet alle verplichtingen nakomt die hem krachtens onderhavig contract opgelegd worden en hij de hem verweten tekortkomingen niet heeft hersteld binnen de 48 uur nadat deze tekortkomingen hem ter kennis werden gebracht;

2) in geval van ontbinding van de maatschappij-huurder;

3) in geval van staking van betalingen vanwege de huurder of van eenvoudige aanvraag tot uitstel van betaling of tot minnelijke schikking of indien handelspapieren die zijn handtekening dragen geprotesteerd worden , of indien een inbeslagneming te zijnen laste plaatsvindt, of in geval van faillissement of ieder ander feit dat aantoont dat het krediet van de huurder aan het wankelen is gegaan;

4) ingeval de verzekeringsmaatschappij weigert het gehuurde materieel nog te dekken;

5) indien de huurder zijn beroepsactiviteit staakt;

6) indien de huurder nalaat of weigert het gehuurde materieel in ontvangst te nemen overeenkomstig artikel 4.3

ARTIKEL 12 – VERBREKINGSVERGOEDING

12.1. Bij verbreking van het contract in de gevallen voorzien in artikel 11, 1) tot 5), wanneer het contract verbroken wordt ten laste van de huurder of wanneer de huurder vroegtijdig aan het contract een einde stelt, zullen de volgende verbrekingsvergoedingen aan de verhuurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd zijn :

1) tijdens het eerste jaar der verhuring: de vergoeding is forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op twaalf maanden huur;

2) tijdens het tweede en derde jaar der verhuring : de vergoeding is forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op negen maanden huur, behalve voor de contracten van drie jaar waarbij de voornoemde vergoeding tijdens het derde jaar teruggebracht wordt op zes maanden huur ;

3) tijdens het vierde en vijfde jaar der verhuring : de vergoeding is forfaitair en onherroepelijk vastgelegd op zes maanden huur ;

De verhuurder heeft niettemin het recht om een hoger bedrag te eisen indien de werkelijke schade het bedrag van de forfaitaire schadeloosstelling zoals hierboven overeengekomen, overschrijdt. De verplichting tot betalen van een verbrekingsvergoeding doet op geen enkele wijze afbreuk aan de verplichting van de huurder om het gehuurde materieel in goede staat terug te bezorgen op de zetel van de verhuurder of op iedere andere plaats door de verhuurder aan te duiden.

12.2. Bij verbreking van het contract in het geval voorzien in artikel 11, 6) zal de huurder een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het verschil tussen de realisatiewaarde van het gehuurde materieel en het totale  �nancieringsbedrag (hoofdsom + interesten + kosten). De verhuurder heeft niettemin het recht om een hoger bedrag te eisen indien de werkelijke geleden schade het bedrag van de forfaitaire schadeloosstelling, zoals hierboven overeengekomen, overschrijdt.

ARTIKEL 13 – EINDE VAN HET CONTRACT

13.1. Op het einde van het contract, wat ook de oorzaak ervan mag zijn, is de huurder gehouden het gehuurde materieel binnen de 24 uur aan de verhuurder terug te geven

op de zetel van de verhuurder of op iedere ander plaats door de verhuurder aan te duiden, tenzij de huurder het materieel heeft aangekocht in overeenstemming met artikel

14 en de prijs hiervoor betaald heeft.

13.2. Het gehuurde materieel zal geheel gemonteerd en in staat van werking teruggegeven worden. Er zal een proces-verbaal opgemaakt worden betreffende de toestand

van het voertuig. Iedere schade die het normaal gebruik overschrijdt, zal ten laste vallen van de huurder.

13.3. Indien het materieel niet teruggegeven wordt binnen de termijn en onder de voorwaarden zoals hierboven voorzien, zal de huurder gehouden zijn aan de verhuurder,

ten titel van forfaitaire schadevergoeding en voor iedere maand vertraging die aangevangen is, een bedrag te betalen dat gelijk is aan het maandelijkse bedrag dat hij aan

de verhuurder betaald zou moeten hebben indien het contract nog niet ten einde was. Bovendien zal de verhuurder het recht hebben over te gaan tot het onmiddellijk

afhalen van het materieel, en dit ten laste van de huurder, zonder verdere vorm van proces en onverminderd zijn andere rechten.

ARTIKEL 14 – KOOPOPTIE – ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN FINANCIERINGSHUUR – ( LEASING )

In toepassing van artikel 1 van het K.B. nr. 55 d.d. 10/11/1967 wordt aan de huurder de mogelijkheid voorbehouden aan het einde van de vaste huurtermijn van onderhavig

contract, de eigendom van het gehuurde materieel te verwerven tegen betaling van het bedrag van de aankoopoptie, vermeld in de bijzondere voorwaarden, dat

overeenstemt met de vermoedelijke residuele waarde. De huurder zal de verhuurder   n maand voor de eindvervaldag van de vaste huurtermijn ervan verwittigen dat hij de

aankoopoptie wenst te lichten. De huurder kan echter enkel de optie lichten op voorwaarde dat alle bedragen, verschuldigd onder onderhavig contract, voorafgaandelijk

voldaan zijn. Alle taksen betaalbaar op deze aankoop blijven ten laste van de koper.

ARTIKEL 15 – WAARBORG

15.1. De bijzondere voorwaarden bepalen de waarborg (en) die de huurder moet verschaffen teneinde de uitvoering van alle verplichtingen te waarborgen.

Bankwaarborgen moeten gebeuren volgens het model van bankwaarborg opgesteld door de verhuurder.

15.2. Alle nuttige en noodzakelijke kosten verbonden aan het behoud van de waarborgen als vermeld in de bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend ten laste van de huurder

en zullen aan hem doorgerekend worden. De huurder is er zich van bewust dat deze kost niet opgenomen is in de maandelijkse huurprijs maar deel uitmaakt van een

afzonderlijke facturatie.

15.3. De waarborgen zullen slechts vrijgegeven worden 30 dagen na het einde van het contract en voor zover de huurder al zijn verplichtingen tegenover de verhuurderis

nagekomen. In voorkomend geval kan de verhuurder de waarborgen aanwenden ter compensatie van alle andere sommen die de huurder hem verschuldigd zou blijven om

welke reden ook, onder meer krachtens andere overeenkomsten met betrekking tot andere goederen.

ARTIKEL 16 – INSCHRIJVING – VERKEERSBELASTING – BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING – EUROVIGNET

16.1. Overeenkomstig het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen zal het gehuurde voertuig ingeschreven worden op naam en op aanvraag van de

verhuurder-eigenaar. Een inschrijving op naam van de huurder-gebruiker als voorzien in art. 10 van het K.B. van 20/07/2001 is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijk en

schriftelijke toestemming van de verhuurder.

16.2. Indien het voertuig ingeschreven staat op naam van de verhuurder-eigenaar verbindt de huurder er zich toe aan de verhuurder het bedrag terug te storten van de

betaalde kosten voor de inschrijving, de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. De belasting op de inverkeerstelling zal in   n keer gefactureerd worden

bij het ter beschikking stellen van het voertuig; zoniet zal zij ge �nancierd worden en in de maandelijkse huurprijs inbegrepen worden. Het eurovignet zal door de huurder

betaald worden dankzij een mandaat gegeven door de verhuurder. De verkeersbelasting zal in rekening gebracht worden aan de huurder en dit aan de werkelijke kostprijs

met een jaarlijkse aanpassing.

16.3. Indien het voertuig ingeschreven wordt op naam van de huurder zal de huurder zelf instaan voor alle formaliteiten (inschrijving, belasting op inverkeerstelling,

jaarlijkse verkeersbelasting, eurovignet, fiscale zegels) en de tijdige financi le afhandeling ervan.

ARTIKEL 17 – VERZEKERING

Het gehuurde materieel dient gedurende de ganse looptijd van het contract verplicht verzekerd te worden en te blijven. De verzekering kan afgesloten worden via de

verhuurder of door de huurder zelf. De gekozen optie wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Bij verzekering via de verhuurder zijn de clausules 17.1 tot en met 17.5

van toepassing, bij verzekering door de huurder zijn clausules 17.6 tot en met 17.12. van toepassing.

A. VERZEKERING VIA DE VERHUURDER

17.1. De huurder geeft onherroepelijk mandaat aan de verhuurder om in zijn naam en voor zijn rekening het gehuurde materieel te verzekeren. De verzekering moet voor de

volle waarde en de hierna beschreven risico’s onderschreven worden. De huurder geeft volmacht aan de verhuurder om ieder document met betrekking tot de verzekering

te ondertekenen. De verhuurder verbindt er zich toe het materieel ten zijnen voordele in naam en voor rekening van de huurder te verzekeren bij een door de verhuurder

aanvaarde verzekeringsmaatschappij. De te onderschrijven risico’s zijn : Wettelijk Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dit binnen de perken van de geldende

wetgeving, brand, diefstal, breuk voorruit,rechtsbijstand, ontvreemding en eigen schade.

17.2. De WAM geldt enkel in de landen vermeld op het verzekeringsbewijs. Brand, diefstal, ontvreemding, breuk voorruit en eigen schade gelden enkel voor West-Europa.

De huurder erkent goed ingelicht te zijn over de omvang van de verzekeringsdekking. De verhuurder zal op eenvoudig verzoek een omschrijving van de dekking bezorgen.

De verzekeringspolis dekt niet de persoonlijke voorwerpen van de huurder die zich aan boord van het voertuig bevinden of dit voertuig uitrusten.

17.3. De huurder verbindt er zich toe de premies aan de verhuurder terug te betalen. Het bedrag van de jaarlijkse verzekeringspremie zal aan de huurder aangerekend

worden zoals vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Iedere wijziging van de verzekeringspremie en/of vrijstelling, onder meer ingevolge een slechte

ongevallenstatistiek, zal aan de huurder aangerekend worden. De voorziene vrijstelling bij eigen schade, brand en diefstal, ontvreemding en breuk voorruit wordt vermeld in

de bijzondere voorwaarden van dit contract. De vrijstelling is ten laste van de huurder die op eerste verzoek het bedrag daarvan zal betalen aan de verhuurder of aan iedere

andere persoon door de verhuurder aangeduid, zonder dat de verhuurder de eventueel van een derde terugvorderbare vrijstelling dient te  �nancieren. Deze bepaling is ook

van toepassing voor de ge ndexeerde vrijstelling in de WAM.

17.4. Elke vergoeding (behalve WAM) die krachtens de geldende risico’s verschuldigd is, zal uitsluitend aan de verhuurder betaald worden, die er alleen een geldige kwijting

voor kan verlenen. Iedere vraag tot opschorting of be indiging van het verzekeringscontract of tot wijziging van de verzekeringsnemer en de verzekering zal slechts in

overweging kunnen genomen worden mits het voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder.

B. VERZEKERING DOOR DE HUURDER

17.6. De huurder zorgt zelf voor de verzekering, de dienst is niet opgenomen in de bijzondere voorwaarden van dit contract.

17.7. Verzekering

De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe het gehuurde materieel voor de volledige duur van het contract en voor de volle waarden en minstens voor alle risico’s

omschreven in artikel 17.1. te laten verzekeren bij een in Belgi  erkende verzekeringsmaatschappij. De huurder verbindt zich ertoe het schuldvorderingbijvoegsel dat door

de verhuurder werd overgemaakt, in de verzekeringspolis te laten inlassen.

Ten laatste op de dag van de levering van het voertuig zal de huurder een fotokopie van het internationaal motorrijtuigenverzekeringbewijs en de geldige gehandtekende

exemplaren van het schuldvorderingbijvoegsel aan de verhuurder overmaken. De huurder zal een exemplaar van de verzekeringspolis ter beschikking van de verhuurder

houden en deze op eenvoudig verzoek van de verhuurder aan hem overmaken.

17.8. Wijzigingen aan de polis

De huurder verbindt er zich toe de verzekeringspolis en de verzekeringsdekking zoals omschreven in het schuldvorderingbijvoegsel tijdens de gehele duur van het contract

niet te verminderen, op te schorten of op te zeggen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verhuurder. De huurder verbindt er zich toe om bij iedere

wijziging aan de polis zonder verwijl een   nsluidend afschrift van deze wijzigingen aan de verhuurder over te maken.

17.9. De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe bij een ongeval strikt en nauwgezet de clausules van de verzekeringspolis na te leven, en heel speciaal de termijn van

aangifte en het vereiste voorafgaandelijk akkoord van de verzekeraar alvorens te herstellen. Indien de verzekeraar tussenkomst weigert wegens niet-naleving van de

clausules van het verzekeringscontract zal de huurder geachte worden zijn eigen verzekeraar te zijn ; de huurder zal dan zelf instaan voor alle schade, en voor alle gevolgen

en kosten die uit deze weigering van tussenkomst voortvloeien.

17.10. Indeplaatsstelling

De verhuurder komt onomkeerbaar in de plaats van alle rechten van de huurder tegenover de verzekeraars. De huurder geeft onherroepelijk volmacht aan de verhuurder om

in zijn naam en voor zijn rekening de bedragen van de vergoedingen krachtens het verzekeringscontract verschuldigd, te innen. Deze vergoedingen, ten belope van ieder

mogelijk verschuldigd saldo, worden door de verhuurder ter aanzuivering behouden.

17.11. Afwezigheid van dekking

Indien de huurder het voertuig niet of niet conform deze bepalingen heeft verzekerd, heeft de verhuurder het recht om :

– of de verzekeringsdekking die zich opdringt geheel of gedeeltelijk te onderschrijven, alle kosten ten laste van de huurder

– of overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 en 12 het contract ten laste en ten grieve van de huurder te verbreken.

Dit recht van de verhuurder ontlast de huurder niet van zijn verplichtingen.

In ieder geval is de huurder alleen aansprakelijk voor alle gevolgen, boetes en beslagnames voortvloeiend uit een niet geldige WAM verzekering.

C. ALGEMENE BEPALING

17.12. Deze clausule geldt zowel bij verzekering via de verhuurder als bij verzekering door de huurder zelf. Indien schade aan of verlies van het gehuurde materieel niet

vergoed wordt door de verzekeraar om welke reden dan ook (onder meer, doch niet uitsluitend : niet naleving van de clausules van de polis, bestaan van een

uitsluitingsgrond, niet-gedekte risico, enz.), zal de huurder zelf gehouden zijn de schade of het verlies aan de verhuurder te vergoeden.

ARTIKEL 18 – ONDERHOUD – HERSTELLING EN WAARBORG VAN HET VERHUURDE VOERTUIG

18.1. Onderhoud

18.1.1. De huurder verbindt er zich toe het voertuig te gebruiken en te verzorgen als een goede huisvader. Hij zal slechts de voorgeschreven brandstof gebruiken, het

voertuig in een veilige en aangepaste garage bergen, het behoorlijk onderhouden, het wassen, het overeenkomstig de wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften

gebruiken.

18.1.2. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing indien de dienst onderhoud niet opgenomen is in de bijzondere voorwaarden van dit contract.

De huurder verbindt er zich toe op zijn kosten, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, alle onderhoudsbeurten, herstellingswerken en vervanging van banden,

wat ook de oorzaak daarvan is (normaal gebruik en slijtage van het materieel, overmacht, heerkracht, verborgen gebreken,… enz.) te laten uitvoeren volgens de

voorschriften van de constructeur en bij een erkende en o �ci le agent van het DaimlerChrysler net. Buiten speciale omstandigheden is het verplicht het onderhoud en alle

herstellingen te laten verrichten bij Autobedrijf Jacobs N.V. – Industriepark Noord 2 – B- 9100 Sint-Niklaas. Indien de herstelling om welke reden dan ook niet kan

uitgevoerd worden bij Autobedrijf Jacobs N.V., zal de verhuurder steeds zijn uitdrukkelijk schriftelijke toestemming dienen te verlenen.

De huurder verbindt zich ertoe regelmatig het gehuurde voertuig na te zien wat betreft de bandendruk, het oliepeil, waterpeil van de motor, de radiator en de batterij en ze te

doen beantwoorden aan de eisen vermeld in het onderhoudsboekje. Minstens vanaf 1 oktober dient de huurder de radiator te voorzien van antivries.

De huurder alleen is verantwoordelijk voor het nazicht van de slijtagegraad van de banden. In geval van overtreding voor slijtage van banden, is de huurder alleen

verantwoordelijk. Wanneer de huurder de wagen wenst uit te rusten met sneeuwbanden, kettingen of andere wintertoebehoren, zal hij de kosten hiervan dragen alsook de

door de constructeur voorgeschreven normen naleven.

18.1.3. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing indien de dienst (en) onderhoud en/of banden opgenomen is in de bijzondere voorwaarden van onderhavig contract.

De huurder heeft pas recht op onderhoud en /of vervanging van banden en dit volgens onderstaande voorwaarden indien hij de prijs voor de dienst(en) onderhoud en/of

banden heeft betaald en hij aan alle voorwaarden van dit artikel heeft voldaan.

De verhuurder neemt de onderhoudskosten en de kosten voor mechanische herstellingen en/of de kosten voor banden ten laste onder volgende voorwaarden :

1. Onder onderhoudskosten dient verstaan te worden de kosten voor onderhoudswerken zoals deze door de constructeur zijn voorzien en dit binnen de voorschriften en

limieten door de constructeur voorzien.Onder kosten voor mechanische herstellingen dient verstaan te worden, de mechanische herstellingen die voortspruiten uit het

normaal gebruik. Onder kosten voor banden wordt verstaan iedere vervanging van banden ingevolge een normale slijtage.

2. De verhuurder neemt enkel de onderhoudskosten , de mechanische herstellingen en/of de vervanging van banden ten laste welke uitsluitend uitgevoerdworden door een

erkend servicepunt van het o �cieel Daimler Chrysler net, in Belgi  bij Hedin Automotive , in het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Duitsland volgens

de voorschriften en limieten van de constructeur. Herstellingen en onderhoudsbeurten uitgevoerd in andere landen dan hierboven vermeld of deze welke niet uitgevoerd

werden door een erkend servicepunt van het DaimlerChrysler net, worden niet terugbetaald. De huurder is er zich van bewust dat die kosten ten zijnen laste zijn.

3. Uitsluitend in Belgi  zullen de in het artikel bedoelde onderhoudswerken, herstellingen en/of banden waarvan het bedrag exclusief B.T.W. niet hoger is dan 250,00 euro

onmiddellijk uitgevoerd worden op eenvoudig vertoon van het onderhouds-en herstellingsboekje. Indien het bedrag van de herstellingen, onderhoudswerken en/of banden

exclusief B.T.W. 250 euro overschrijdt, mogen de werken pas uitgevoerd worden na voorafgaandelijk akkoord door middel van een akkoordnummer toegekend door de

verhuurder. De huurder controleert of de erkende agent het akkoordnummer op de factuur heeft vermeld.

4. In de hierboven vermelde landen, uitgezonderd Belgi , zal de huurder altijd een voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder door middel van een akkoordnummer

moeten vragen vooraleer hij de herstelling, het onderhoud en/of de vervanging van banden mag laten uitvoeren. De huurder laat de factuur met vrijstelling van B.T.W.

opstellen op naam van de verhuurder en hij controleert of het akkoordnummer op de factuur vermeld wordt. Indien de huurder de kost in het buitenland heeft gedragen

zullen de kosten worden terugbetaald op voorwaarde dat de huurder de originele factuur, opgesteld met vrijstelling van B.T.W. op naam van de verhuurder, met vermelding

van het akkoordnummer aan de verhuurder overmaakt met schriftelijk en gedagtekend verzoek tot terugbetaling.

5. Worden van onderhavig contract uitgesloten :

– alle onderhoudswerken en mechanische herstellingen welke buiten de standaard onderhouds-en herstellingswerken van de constructeur vallen

– alle onderhoudswerken en mechanische herstellingen ingevolge abusief gebruik van het gehuurde materieel inclusief overdreven slijtage van banden

– herstellingskosten voortvloeiend uit een nalatigheid van de klant, diens aangestelden ondergeschikten of agenten

– herstellingen ingevolge een ongeval welke niet door de verzekeringsmaatschappij gedekt zijn

– herstellingen ingevolge vriezen

– leveringen

– vervangen van gescheurde banden

– plaatsings-en garagekosten

– wassen en polijsten

– brandstof

– alle bijkomende kosten, schade of winstdervingen door de klant opgelopen ingevolge de onbruikbaarheid van het voertuig

18.2. Technische controle

In geval het gehuurde voertuig aan de technische controle moet worden aangeboden, om eender welke reden, verbindt de huurder er zich toe zulks te doen op de

aangeduide dag , en bij gebreke hiervan, alle boeten te dragen. De huurder verbindt er zich toe de verhuurder in te lichten over iedere aanbieding aan de technische controle.

Hij zal de verhuurder in kennis stellen van de opmerkingen gemaakt door de inspecteurs van de technische controle. In geval van niet- of laattijdige aanbieding aan de

technische controle, of niet-uitvoering van de herstellingen ge ist door de technische controle, blijft de huurder alleen verantwoordelijk voor alle nadelige gevolgen die

hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de verhuurder.

18.3. Geen waarborg

De verhuurder verzekert niet de waarborg van de verborgen verbreken. Geen enkel verhaal mag tegenover de verhuurder uitgevoerd worden om reden van zulk gebrek. Bij

niet-bruikbaarheid van het gehuurde materieel, om welke reden ook (onder meer, doch niet uitsluitend: beschadiging, averij, staking of oproer, herstelling of onderhoud,

gebrek aan bruikbaarheid, technische gebreken), mag de huurder geen vermindering van de huur noch vergoeding eisen. De verantwoordelijkheid tegenover derden wegens

het gebruik en de bewaring van het gehuurde materieel valt uitsluitend ten laste van de huurder, zelfs indien de schade veroorzaakt is door een gebrek van het goed. Door

ontvangst van het gehuurde materieel ziet de huurder automatisch af van iedere betwisting tegenover de verhuurder wegens niet gelijkvormige levering of gebreken of

defecten. De huurder verzaakt eveneens aan elke verhaal tegenover de verhuurder voor eventuele schade die hijzelf zou kunnen lijden door het gehuurde goed.

ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN FINANCIERINGSHUUR ( LEASING )

De verhuurder draagt aan de huurder alle rechten over, die hij omtrent de verborgen gebreken zou kunnen hebben tegenover de leverancier of de fabrikant van het gehuurde

materieel.

ARTIKEL 19 – HERSTELLINGEN INGEVOLGE EEN ONGEVAL

Iedere herstelling voortkomend uit een ongeval moet het voorafgaandelijk akkoord krijgen van de verzekeringsmaatschappij en van de verhuurder. Te dien einde zal een

ongevalaangifte door de huurder binnen de 48 uur na het ongeval aan de verhuurder overgemaakt worden. Indien de verzekering door de huurder werd afgesloten, zal deze

de ongevalaangifte eveneens overmaken aan de verzekeringsmaatschappij, binnen dezelfde termijn. Indien de ongevalaangifte niet ingeleverd is binnen de voorziene

termijn of indien de huurder de wagen heeft laten herstellen zonder het akkoord van de verhuurder of van de verzekeringsmaatschappij, zullen alle daaruit voortvloeiende

kosten ten laste vallen van de huurder.

ARTIKEL 20 – VERANDERING AAN HET GEHUURDE MATERIEEL

( ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN FINANCIERINGSHUUR – LEASING )

20.1. De bepalingen 20.1 tot 20.3 van dit artikel zijn enkel van toepassing op de contracten van  �nancieringshuur. De huurder zal op zijn kosten en mits voorafgaandelijk

toelating van de verhuurder , toebehoren mogen aanbrengen op het gehuurde materieel, voor zover deze aangenomen worden door de constructeur en de wijzigingen de

waarde van het materieel niet verminden.

20.2 De huurder gaat de verbintenis aan de nodige verzekeringstoelagen of bijdragen te betalen met betrekking tot deze toebehoren en wijzigingen.

20.3. De geplaatste toebehoren en wijzigingen op het gehuurde materieel worden automatisch en zonder vergoeding eigendom van de verhuurder en maken deel uit van

het gehuurde materieel. Indien het voertuig, dat het voorwerp uitmaakt van huidig contract, op het moment van de investering door de verhuurder, oorspronkelijk uitgerust

is met een radio, wordt de radiotaks aan de huurder aangerekend ; zoniet dient de huurder de radiotaks zelf te vereffenen.

(ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN RENTING OF VERHUUR OP LANGE TERMIJN)

20.4. Voor de contracten van renting en verhuur op lange termijn zijn veranderingen aan het voertuig niet toegelaten.

ARTIKEL 21 – VERVANGING VAN HET GEHUURDE VOERTUIG

21.1. Dit artikel geldt enkel voor zover de ter beschikkingstelling van een vervangingsvoertuig, de dienst onderhoud en dienst verzekering voorzien is in de bijzondere

voorwaarden en de huurder de prijs hiervoor voldaan heeft;

21.2. Ingeval van buitengebruikstelling van het gehuurde voertuig voor een duur van meer dan twee werkdagen, verbindt de verhuurder er zich toe dit voertuig voor de duur

van de buitengebruikstelling te vervangen door een nieuw of gebruikt voertuig uitgerust met een door benzine of diesel aangedreven motor, en dit volgens de

beschikbaarheden van de verhuurder. De huurder aanvaardt dat het vervangingsvoertuig niet noodzakelijk overeenstemt met het oorspronkelijk voertuig voor wat de

technische gegevens betreft.

21.3. Het vervangingsvoertuig zal ter beschikking gesteld worden van de huurder :

1) na een termijn van twee werkdagen , dit wil zeggen de derde dag van de buitengebruikstelling

2) op de zetel van de Belgische Daimler Chrysler concessie waarvan de huurder afhangt, hetzij de maatschappelijke zetel van de verhuurder

21.4. Alle bepalingen van het contract blijven van toepassing in geval van terbeschikkingstelling van een vervangingsvoertuig.

ARTIKEL 22 – DIEFSTAL – BRAND OF ONGEVAL MET ALS GEVOLG DE TOTALE ONBRUIKBAARHEID VAN HET GEHUURDE

VOERTUIG

22.1. Zo een voertuig onbruikbaar wordt door een totaal verlies, welke er ook de oorzaak van is, toeval of overmacht inbegrepen, neemt onderhavig contract automatisch

een einde. In deze gevallen kan de huurder geen enkel recht tot vergoeding laten gelden en verbindt er zich toe aan de verhuurder het bedrag te betalen dat niet gedekt werd

door de schadeloosstelling van de verzekering van het voertuig.

22.2. Bij totaal verlies verbindt de huurder er zich toe aan de verhuurder alle documenten en bescheiden van het voertuig terug te bezorgen, onder meer doch niet

uitsluitend: het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest, het onderhoudsboekje, de documenten van de technische controle, alle sleutels evenals de code van de

radio en het alarmsysteem.

22.3. Bij diefstal of ontvreemding zal de huurder aan de verhuurder het origineel attest van diefstal of ontvreemding van de nummerplaat bezorgen evenals alle resterende

sleutels van het voertuig.

22.4. Elke schade, boete of verlies, van welke aard ook, te wijten aan het niet naleven van deze bepalingen, blijft integraal ten laste van de huurder.

ENKEL VOOR CONTRACTEN VAN RENTING EN VERHUUR OP LANGE TERMIJN:

22.5. Zo het contract een einde neemt, overeenkomstig artikel 22.1. tijdens het eerste jaar van het contract is de huurder verplicht een nieuw huurcontract te ondertekenen

voor een termijn die gelijk is aan de duur van onderhavig contract en voor een identiek voertuig met dien verstande evenwel dat bij gebreke van het beschikbaar zijn van

een identiek voertuig, de verhuurder zich het recht voorbehoudt de huurder een ander voertuig ter beschikking te stellen dat zo veel mogelijk gelijkenis vertoont met het

onbruikbaar voertuig zowel wat type als uitvoering betreft, en dit in functie van de beschikbaarheid van de verhuurder.

22.6. Indien het prijsverschil van de huur tussen het nieuwe huurcontract en het onderhavig contract hoger ligt dan 10% zal de huurder er niet toe gehouden zijn een nieuw

huurcontract af te sluiten. Hij zal hiervan de verhuurder per aangetekend schrijven verwittigen binnen de acht dagen te rekenen vanaf de datum waarop de verhuurder aan

de huurder een nieuw voorstel van contract heeft gedaan.

22.7. Indien conform artikel 21 een vervangingsvoertuig ter beschikking werd gesteld, zal de huurder dit voertuig onmiddellijk aan de verhuurder teruggeven bij de ter

beschikking stelling van het nieuw voertuig of indien geen nieuw contract wordt afgesloten binnen de 14 dagen na het einde van het oorspronkelijk contract.

ARTIKEL 23 – BEVOEGDHEID – GEKOZEN WOONPLAATS

23.1. Alle betwistingen betreffende onderhavig contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

Deze laatste kan nochtans afstand doen van deze bevoegdheidsclausule en de huurder en de borgsteller (s) dagvaarden voor de krachtens het gemeen recht territoriaal

bevoegde rechter. Onderhavig contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

23.2. Partijen en borgsteller (s) kiezen woonplaats op de in onderhavig contract vermelde adressen, gekozen woonplaats waar alle akten en exploten geldig zullen

betekend worden. De verhuurder houdt zich nochtans het recht voor deze betekeningen te doen op het laatste adres van de huurder of de borgsteller (s) waarvan hij kennis

kreeg.

De huurder en de borgsteller(s) verbindt (den) er zich toe om iedere wijziging van zijn (hun) wettelijke woonplaats zonder verwijl te betekenen aan de verhuurder.

ARTIKEL 24 – DIEFSTALBEVEILIGING

24.1. Er wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het voertuig moet uitgerust zijn met een door de B.V.V.O. aangenomen elektronisch antidiefstalsysteem. De huurder is aansprakelijk voor de plaatsing en de uitstekende staat van werking.

24.2. Zodra er geen inzittenden in het voertuig zijn en zo het voertuig niet werd gestald in een individuele afgesloten en vergrendelde garage, verbindt de huurder zich er toe het antidiefstalsysteem in werking te stellen, alle deuren en de koffer met een sleutel af te sluiten en de vensters en het dak te sluiten.

24.3 Voertuigen kunnen uitgerust zijn met een connecteringssysteem (Mercedes Me Connect of andere) om voertuiginformatie en het gebruik ervan te verzamelen. De gebruiker erkent dat Mabi recht heeft tot het consulteren van deze data en deze te gebruiken voor doeleinden nuttig ter bescherming van de activiteiten van Mabi en van de huurder. Mabi zal deze info niet kenbaar maken aan derden, behalve van ondernemingen die verbonden zijn aan de groep Hedin Automotive.

Download Terms & Conditions MABI MOBILITY